ผู้บังคับบัญชา

 

 

    03 1114 1

นาวาอากาศเอก คัชโภชน์  จ่าปะคัง

ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

 

  

9 1114 7

นาวาอากาศเอก มณเฑียร  หมีโชติ

รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

             05 1114 8


นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี

เสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ

               11 111 2


นาวาอากาศโท ไพศาล  บุ
ษบรรณ

รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ