1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20180817
  พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • A20180817-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมากระทําพิธีอําลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๕
 • A20180816
  คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาขน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
 • A20180815
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองบิน ๒๓
 • A20180815-2
  โครงการ "แม่บ้าน ทอ. สานรัก ร่วมใจ ห่วงใย คนพิการ " ประจำปี ๒๕๖๑
 • A20180814
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกําลังทหารอากาศ ที่เข้าร่วมฝึกผสม PITCH BLACK 2018
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • C20180820
  กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ ๑/๖๒)
 • C20180817
  การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ Strategic Crisis Management Exercise ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180809
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180807
  ​กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • C20180801
  ​​การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR 2018)
 • C20180724
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี”
 • B20180816
  พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการนายทหารส่งกําลังบํารุง ปี ๒๕๖๑
 • B20180816-2
  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ และประดับเครื่องหมายนักบิน ๑ ฝูงบิน ๖๐๑
 • B20180816-3
  ประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ไบโอดีเซล ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ณ กองบิน ๕๖
 • B20180815
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ออกช่วยเหลือขุดลอกคูระบายน้ำ
 • B20180815-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย
 • B20180815-3
  โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับ

 

ประชาสัมพันธ์ กรมปฎิบัติการพิเศษ

20 ก.ค.61 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ (ขั้นสุดท้าย)  ปีงบประมาณ 62 
2 ก.ค.61 การแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง
11 มิ.ย.61 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) ปีงบประมาณ 62 
27 เม.ย.61 การกวดขันให้กำลังพล ทอ.ประพฤติตน ปฏิบัติตน ให้อยู่ใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามที่ทางราชการกำหนด 
18 เม.ย.61 แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 69
15 ธ.ค.60 แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 69
27 ต.ค.60 เปิดรับสมัครข้าราชการ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการ อากาศโยธิน